От 28 до 30 ноември 1997 г.в София се провежда IVконгрес на КНСБ.
 Приети са Програма на КНСБ до 2001 г., девет резолюции, четири декларации и промени в Устава.
Избрано е ново ръководство.
Председател: д-р Желязко Христов
Заместник-председатели: Юри Аройо, Пламен Димитров и д-р Иван Кокалов

През този период КНСБ играе ролята на активен и конструктивен партньор в осъществяването на реформите. Конфедерацията осигурява социален мир и спокойствие за нормална работа на демократичните институции в страната, катопродължава да бъде социален коректив на действията на правителството за постигане на баланс между социалното и икономическото измерение на провежданите реформи.
Със своите действия и експертни разработки по отделните нормативни актове в областта на приватизацията, КНСБ успява да защити интересите на наемните работници в приватизационните процеси. Под натиска на синдиката се увеличава прозрачността на приватизационните договори, като се обнародват и договорените работни места. Конфедерацията предлага и изработване на Наредба за водене на преговори с потенциални купувачи, което дава възможност на синдикалните структури да участват в договарянето на социалните клаузи. Подписани са редица директни споразумения между основните членове на КНСБ и новите собственици. По инициатива на КНСБ се създава Национален съвет за следприватизационен контрол върху социалните клаузи от приватизационните договори.
В резултат на искането на КНСБ в страната започва ежегодното приемане на Национален план по заетост, който съответства на Европейската стратегия за заетост.
В социалното осигуряване КНСБ постига успех, като успява да запази пропорцията на осигурителната вноска за работниците (35%) в новия Кодекс за задължително обществено осигуряване.
През 1998 г. КНСБ стартира Национална кампания за защита на фундаменталните права на работното място. С организираните прояви в рамките на кампанията, КНСБ доказва, че е гарант за спазването на човешките права и в частност на трудовото и социалното законодателство.