Експозицията е посветена на организираното работническо движение в България и проследява развитието му от зараждането през втората половина на 19 век до наши дни. Тук са намерили място автентични издания и документи, награди, отличителни знаци, снимкови и веществени материали, тематични художествени произведения и други, типични за съответната епоха предмети. Експонатите проследяват в хронологичен ред пътя на организираното работническо движение в България и очертават основните моменти в неговото развитие.
Независимо от противоречивия път на развитие, през изминалите повече от сто  години, синдикалното движение се опитва, с диалог и борба, да накара работодатели и правителства да чуят гласа на хората на наемния труд - на тези, които създават националното богатство. Организираната синдикална борба през годините  е  преди всичко израз на колективната воля да се запази човешкото достойнство, социалната справедливост, да се осигурят достойни условия на труд и живот за всички.
Експозицията няма претенциите за изчерпателност.Тя ще продължава активно да се обогатява, преследвайки своята цел -  да отрази вярно и правдиво, с факти и документи, изминатия от организираното българско работническо движение път.

От 28 до 30 ноември 1997 г.в София се провежда IVконгрес на КНСБ.
 Приети са Програма на КНСБ до 2001 г., девет резолюции, четири декларации и промени в Устава.
Избрано е ново ръководство.
Председател: д-р Желязко Христов
Заместник-председатели: Юри Аройо, Пламен Димитров и д-р Иван Кокалов