Установената на 19 май 1934 г. военнофашистка диктатура премахва остатъците от буржоазно-парламентарните форми на управление и установява открита монархо-фашистка диктатура. Властта предприема масови преследвания срещу дейците на работническото движение.  НРПС и другите професионални съюзи са обявени извън закона – удар, който ги заварва неподготвени.
Изграждането на казионните професионални съюзи /БРС/ е посрещнато от НРПС с бойкот, в хода на който е подценено единофронтовското единодействие.
Обстановката налага промяна в тактиката на НРПС, въпреки съпротивата на някои сектантски елементи.
Нелегалният профсъюзен печат има важна роля за подема на работническото движение и преустройството му на единофронтовска основа.
От началото на 1937 г. започва преустройството на революционното профсъюзно движение, завършило през 1938 г. НРПС се саморазпускат, техните членове навлизат масово в официалните казионни професионални съюзи, обединени в Българския Работнически Съюз. Подготовката и провеждането на груповите съюзи на БРС през 1937 г. преминават под знака на укрепване позициите на революционните сили в казионните професионални съюзи.
През 1942 г. дейците на революционното профсъюзно движение участват дейно в изграждането на Отечествения фронт.