От 11 до 12 май 2007 г.в София се провежда VI конгрес на КНСБ.
Приета е Програма на КНСБ „За достоен труд и живот в Обединена Европа”.
Избрано е ново ръководство.
Президент:  д-р Желязко Христов
Вицепрезиденти:  Пламен Димитров, Валентин Никифоров,  д-р Иван Кокалов и Николай Ненков

В този период КНСБ има активна роля при разработването на Национална стратегия за равни възможности и Закон за интеграция на хората с увреждания, Стратегия за борба с бедността и социалното изключване и свързаните с тях национални планове.
Под натиска на КНСБ и по нейни инициатива и експертни разработки се създава Национален фонд за гарантиране на работническите вземания при несъстоятелност.
С настъпването на световната икономическа и финансова криза, КНСБ заема проактивна позиция – както по отношение на необходимите антикризисни мерки, така и по отношение на политиката по доходи: отпада Наредбата за регулиране нарастването на средствата за работна заплата в дружествата с над 50 на сто държавно или общинско участие; прави пробив в бипартитния социален диалог и  договаря за пръв път през 2007 г. препоръчителен индекс за нарастване на работните заплати в реалния сектор.
КНСБ отвоюва премахването на тавана на обезщетението за безработица – 60% от осигурителния доход и увеличаване на сумите по Закона за гарантиране вземанията на работниците при несъстоятелност на работодателя за 2010 г. от 720 лв. на 1000 лв.
Благодарение на експертната работа на КНСБ са подписани споразумения, а след това в Кодекса на труда са законово уредени и правата на работниците и служителите, работещи надомна работа и работа от разстояние. Разработките на КНСБ залягат и в промените на законодателството, свързани с Агенциите за временна работа, с което са защитени правата на тези работници.
Благодарение на организираната от КНСБ Национална кампания през 2011 „Правата на всеки са права на всички” и последвалите протести, се спират посегателствата върху трудовите, социалните и синдикалните права на работниците и служителите.