От 19 до 21 декември 2001 г. в София се провежда Vконгрес на КНСБ.
Приети са Програма на КНСБ, 13 резолюции и промени в Устава.
Избрано е ново ръководство.
Председател:  д-р Желязко Христов
Заместник-председатели:  Юри Аройо, Пламен Димитров, д-р Иван Кокалов

Основна заслуга за изработването и приемането на Закона за Икономическия и социалния съвет на България, който се създава през 2003 г., е на КНСБ. Друг принос на Конфедерацията в развитието на социалния диалог е подписването на Пакта за икономическо и социално развитие на България 2006 – 2009 г.
Благодарение на експертната работа на КНСБ се транспонират в българското законодателство всички директиви, свързани с правата на работниците и служителите по информиране и консултиране.
През този период се засилват комуникациите и двустранното партньорство на синдикатите с работодателските организации на национално равнище. За първи път е въведен подход за договаряне на минималните осигурителни прагове по икономически сектори и категории персонал. КНСБ има сериозен принос както за възприемането на идеята, така и за определяне на браншовото колективно договаряне като механизъм за ежегодното определяне на праговете и за разширяване обхвата на дейностите, в които се постигат браншови споразумения. Чрез договарянето на минималните осигурителни прагове се увеличава възнаграждението на работниците. Същите стават основа при определянето на минималното трудово възнаграждение за предприятията в редица отраслови и браншови колективни трудови договори.
След организираните протести от КНСБ са запазени доплащанията за „клас” в размер на 1 млрд. 200 млн. лева годишно.