От 22 до 24 февруари 1992 г.в Плевен се провежда Извънреден конгрес на КНСБ. Приети са изменения и допълнения в Устава на КНСБ, приет на Учредителния конгрес.
Избрано е ново ръководство на КНСБ.
Председател:  Кръстьо Петков
Заместник-председатели: Светослав Ставрев, Диана Дамянова, Иван Нейков, д-р Желязко Христов (на обществени начала)


С промените в Кодекса на труда (1992 г.), в които активно участва КНСБ, социалното партньорство се поставя на законова основа. Като елемент на реформата в трудовото законодателство се установява принципът на тристранното сътрудничество при регулирането на трудовите и осигурителните отношения и на жизненото равнище. Създава се Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).
В Кодекса на труда се определят критериите за национална представителност на социалните партньори, нивата на социално партньорство и колективно договаряне, а правото на колективно договаряне и сключване на КТД е дадено на синдикатите на всички равнища. По инициатива на КНСБ и разработените от нея Правила за договаряне на работните заплати започва колективното договаряне на работните заплати на ниво предприятие.